Office Building
Office Building
Trail Improvement
Trail Improvement
Conservation Pond
सरक्षण पोखरी
Water Source Protection
पानी मुहान सरक्षण
People participation in landslide control
पहिरो नियन्त्रणमा जनसहभागिता
Water harvesting

भू तथा जलाधार संरक्षण विभाग

ववरमहल, काठमाडौं

सूची दर्ता गराउने सम्वन्धी सूचना

सूचना प्रकाशित : मिति २०७४।४।२५

 

यस विभागलाई  आ.ब. २०७४/०७५ को अवधिमा आवश्यक पर्ने निम्नानुसारका वस्तु तथा सेवा खरिद सम्बन्धी कार्यहरु गर्नका लागि सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १८ बमोजिम छुट्टाछुट्टै रुपमा मौजुदा सूची (Standing list) तयार गर्नुपर्ने भएको छ । सो कार्यकाे लागि सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिम योग्यता पुगेका इच्छुक इजाजत प्राप्त व्यक्ति, फर्म, कम्पनी र सप्लायर्सहरुले सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १८ को उपनियम (१) मा उल्लिखित कागजातहरुको प्रतिलिपि संलग्न गरी सोही नियमावलीको अनुसूची - २ क, बमोजिमको ढाँचामा रु. १०।- को हुलाक टिकट टाँस गरी यस विभागमा निवदेन दर्ता गराउनु हुन सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

 

माैजुदा सूचीमा सूचिकृत गर्नु पर्ने समूह

१)     मसलन्द सामानहरुको उपलव्ध गराउने सम्वन्धी

२)     छपाई सम्बन्धी कार्यहरु

३)     पत्रपत्रिका तथा पुस्तकहरु उपलव्ध गराउने सम्बन्धी कार्यहरु

४)     फर्निचर तथा फिक्चर्स आपूर्ति र मर्मत कार्यहरु

५)     इलेक्ट्रोनिक्स उपकरणहरु आपूर्ति तथा मर्मतका कार्यहरु

६)     इन्टरनेट सम्बन्धी कार्यहरु

७)     विद्युतीय सामान उपलव्ध गराउने तथा मर्मत कार्यहरु

८)     खानेपानी सम्बन्धी कार्यहरु

९)     निर्माण तथा रङ्गरोगन र भवन मर्मत सम्भारका कार्यहरु

१०)    कुरियर सेवा, हुलाक टिकट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यहरु

११)    सवारी साधन आपूर्ति, भाडा र पार्टपूर्जा तथा मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्यहरु

१२)    परामर्श सेवाहरु (यस विभागसँग सम्बन्धित विभिन्न विधामा अध्ययन, अनुसन्धान, तालिम, सामाजिक परिचालन, आदि) उपलव्ध गराउने सम्वन्धी ।

१३) Software, Hardware, Networking, Webpage Designing and uploading etc. सम्बन्धी कार्यहरु

१४)  अडियो भिडियो डकुमेन्ट्री निर्माण एवम् सूचना प्रकाशन, प्रचार प्रसार तथा प्रसारण सम्बन्धी कार्यहरु

१५)  जनशक्ति (गार्ड, ड्राइभर, माली आदि) उपलब्ध गराउने सम्बन्धी

 

दर्खास्त साथ संलग्न हुनुपर्ने कागजातहरु

१. संस्था वा फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र

२. स्थायी लेखा नम्वर एवं मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ता प्रमाणपत्र ।

३. आ.व. २०७२।०७३ को कर चुक्ता प्रमाणपत्र ।

४. आवश्यकता अनुसारको व्यवसायिक इजाजत पत्र ।

 

नोटः

  • रीत नपुगी आएको दरखास्तलाई मान्यता दिइने छैन ।

दरखास्त फर्म डाउनलोड गर्नुहाेस्