स्विकृत सोचतालिका (२०६४) र विभागको कार्यविधि अनुसार यस विभागको लक्ष्य, उद्देश्य, मुख्य–मुख्य कार्य र कार्यनीति  निम्नअनुसार रहेका छन् –

लक्ष्य

जलाधार ब्यवस्थापनद्वारा नेपाली जनताको जीविकोपार्जन तथा समुन्नतिको लागि टेवा पुयाउने । 

उद्देश्य

(क) नेपालका महत्वपूर्ण जलाधार क्षेत्रको संरक्षण तथा सम्बर्द्धन गरी बाढी, पहिरो, भूक्षय जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको चाप कम गर्दै पारिस्थितिक सन्तुलन कायम राख्न सघाउ पु-याउने ।

(ख) जलाधार क्षेत्रहरुको वैज्ञानिक व्यवस्थापनवाट भूक्षय कम गरी जमिनको उर्वराशक्ति कायम राख्नुको साथै विकासका पूर्वाधारहरुको संरक्षणमा सघाउ पु-याउने ।