२०७३ चैत्र ९ गते बुधवारवाट प्रत्येक बुधवार विहान ८ बजेदेखि ८:३० सम्म सगरमाथा एफ. एम. १०२.४ बाट हाम्रा जलाधारहरु कार्यक्रम प्रशारण हुने गरेको व्यहोरा सवैको जानकारीको

लागि अनुरोध छ ।